Industry News       English French Dutch Spanish German Russian Italian Portuguese Portuguese Danish Greek Romanian Ukrainean Chinese Polish Korean
Logo Slogan_Polish

STANDARD CONDITIONS OF CASTLE MALTING
Warunki współpracy

1. Ogólne
Poniższe warunki odnoszą się do wszystkich naszych transakcji. Przy każdym składanym zamówieniu klient zobowiązany jest do przestrzegania tych Standardowych Warunków i odpowiednio, Waunki Standardowe klienta nie znajdują zastosowania jeżeli ich przyjęcie nie zostało zatwierdzone na piśmie przez Castle Malting®. Castle Malting® zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowego zabezpieczenia w wypadku zmiany sytuacji finansowej klienta, w szczególności jego wypłacalności, której utrata może skutkować anulowaniem dowolnego z zamówień klienta przez Castle Malting®. INCOTERMS (edycja z 2000r.) powinny być stosowane, o ile są istotne, do wszystkich transakcji międzynarodowych.


2. Reklamacje
Wszelkie reklamacje złożone przez klienta nie mają wpływu na jego zobowiązanie do opłacenia wszelkich faktur w terminie. W przypadku gdy jakiekolwiek produkty dostarczone do klienta okażą się wadliwe, uszkodzone lub nieodpowiednie, Castle Malting® będzie zobowiązane jedynie do wymiany wadliwych, uszkodzonych lub nieodpowiednich towarów.


3. Ceny i Czas Dostawy
Ceny i czas realizacji dostaw określone są w kontrakcie zawartym pomiędzy klientem a Castle Malting®.


4. Płatności
Nasze faktury powinny zostać opłacone w terminie wyszczególnionym w umowie zawartej pomiędzy klientem i Castle Malting®. Wszelkie nieopłacone w terminie faktury skutkują, bez wcześniejszego formalnego wezwania, naliczeniem karnych odsetek w wysokości 1,5% miesięcznie i pociągają za sobą automatyczny wzrost zobowiązania o 15% (minimum 125 €) w ramach stałego i zwyczajowego odszkodowania za straty. Ponadto, Castle Malting® zastrzega sobie prawo do anulowania niezrealizowanych zamówień lub zażądania na ich poczet przedpłaty. Klient jest zobowiązny do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z rozstrzygnięcia kwestii uregulowania należności w odpowiednim sądzie.


5. Tytuł własności
Tytuł własności towarów przechodzi na klienta w momencie faktycznego uiszczenia należności w wysokości ustalonej w umowie kwoty. W przypadku wystąpienia z roszczeniem zwrotu towaru i wypowiedzenia umowy, Castle Malting® może zażądać pokrycia strat wynikających z uszkodzeń lub utraty wartości odzyskanych towarów.


6. Wypowiedzenie
Jeżeli klient nie dotrzyma któregokolwiek ze swoich zobowiązań oraz nie odpowie na formalne wezwanie ze strony Castle Malting® w terminie do 10 dni od jego wysłania, Castle Malting® zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.


7. Siły Wyższe
Zdarzenia pozostające poza kontrolą Castle Malting®, w szczególności wszelkie akcje protestacyjne, wypadki eksploatacyjne, lub problem związany z dostawą surowców, pożar, powódź, awaria lub zamarznięcie maszyn będą traktowane jako przypadek działania siły wyższej. W wypadku, gdy takie zdarzenie wywoła jedynie tymczasowe zakłócenia, umowa ulegnie zawieszeniu jedynie na czas trwania zdarzenia.


8. Spory
Fakt, iż klient nie otrzymał naszych warunków współpracy w swoim ojczystym języku nie zwalnia go z ich przestrzegania. Na wypadek sporu pomiędzy stronami zostaje wyraźnie postanowione przyznanie wyłącznych kompetencji sądowi w Verviers w Belgii, zarówno w kwestii sprzedaży lokalnej, jak i międzynarodowej. Wszelkie spory między klientami i Castle Malting® będą rozstrzygane zgodnie z prawem belgijskim.


9. Likwidacja Szkód
Wszelkie opóźnienia w płatnościach będą skutkowały odszkodowaniem na poczet likwidacji szkód do wysokości 40 EUR jako dodatkiem do odszkodowania związanego z opóźnioną płatnością (Artykuł L.441-6 ust. 12 Kodeksu Handlowego)


(libra 0.2500 sec.)