ΆΡΚΕΥΘΡΩΝ (ΚΑΡΠΟΙ) [JUNIPER BERRIES]
Juniperi fructus
ΆΡΚΕΥΘΡΩΝ (ΚΑΡΠΟΙ) [JUNIPER BERRIES]